پزشکان و پیراپزشکان

پزشکان و پیراپزشکان

نکته هفته

  • شايعترين علت پاتولوژيك هاليتوز مشكلات دهان ، زبان و دندانهاست باكتريهاي فلور طبيعي دهان به ويژه گرم منفي ها قادر به توليد تركيبات فرار سولفو (VSC ) هستند كه بوي بد ايجاد مي كنند.سولفيد هيدروژن و متيل مركاپتان و دي متيل سولفيد مهمترين VSC هستند كه ارتباط آنهــــا با بوي بد دهان مشخص شده است . اين گازها ناشي از فعاليت فلور دهان روي مواد باقيمانده غــــذا ، بقاياي سلولي اپي تليال يا اگزوداتيو و تجزيه اسيدهاي آمينه اي چون متيونين ، سيستئين و سيستين هستند. بنابراين باقيماندن ذرات غذا يا هر وضعيت ديگري كه باعث تسريع رشد باكتريهاي دهان شود ، مي تواند به هاليتوز بينجامد.

Türk
العربیه
English
hamrahteb
pharmateb
shopteb
aloteb
forumteb
collegeteb
tvteb
labteb
teleteb