اطلاعات پزشک

دکتر حمید شنا زندی

  • اتصال به سامانه تصویری     لوازم و تجهیزات پزشکی     نوبت دهی آنلاین     اتصال به اپلیکیشن موبایل     سامانه آموزش مجازی

نوبت دهی آنلاین

کاربر گرامی، وارد کردن تمامی اطلاعات ستاره دار الزامی بوده و باید به صورت فارسی تایپ شوند.

اقتصاد نوینانصارایران زمینتجارتتوسعه تعاونحکمت ایرانیانخاورمیانهدیرفاه کارگرانسامانسرمایهسپهسیناشهرصادراتصنعت و معدنقوامینمسکنملتملیمهر اقتصادپارسیانپاسارگادپست بانککارآفرینکشاورزیگردشگری

کاربر گرامی، قالب تاریخ و ساعت باید دقیقا به شکل مثال باشد!

نکته هفته

  • شايعترين علت پاتولوژيك هاليتوز مشكلات دهان ، زبان و دندانهاست باكتريهاي فلور طبيعي دهان به ويژه گرم منفي ها قادر به توليد تركيبات فرار سولفو (VSC ) هستند كه بوي بد ايجاد مي كنند.سولفيد هيدروژن و متيل مركاپتان و دي متيل سولفيد مهمترين VSC هستند كه ارتباط آنهــــا با بوي بد دهان مشخص شده است . اين گازها ناشي از فعاليت فلور دهان روي مواد باقيمانده غــــذا ، بقاياي سلولي اپي تليال يا اگزوداتيو و تجزيه اسيدهاي آمينه اي چون متيونين ، سيستئين و سيستين هستند. بنابراين باقيماندن ذرات غذا يا هر وضعيت ديگري كه باعث تسريع رشد باكتريهاي دهان شود ، مي تواند به هاليتوز بينجامد.

Türk
العربیه
English
tvteb
aloteb
teleteb
shopteb
collegeteb
hamrahteb
labteb
forumteb
pharmateb